Header Ads

หลักการพื้นฐานที่จำเป็นต่อการสร้างความผูกพันที่มั่นคงกับลูกค้าของคุณ


     ตามที่ผมได้บอกไปในบทความที่ผ่านมาว่า การตลาดยุคใหม่คือการตลาดที่มุ่งเน้น การสร้างความสัมพันธ์อย่างยั่งยืนกับลูกค้า และมุ่งรักษาลูกค้าเก่ารายเดิมให้คงอยู่กับเราให้นานที่สุด

     ยุคของการตลาดที่มุ่งเน้นการขายสินค้าเพียงครั้งเดียวนั้นได้หมดไปแล้ว ยุคใหม่เน้นให้เกิดการซื้อซ้ำของลูกค้ารายเดิมในธุรกิจ  โดยจะเกิดการซื้อซ้ำ และเกิดการบอกต่อของลูกค้าได้คุณต้องสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นในใจของลูกค้าเสียก่อน

     ดังนั้นก่อนที่จะทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่มั่นคงกับลูกค้านั้นจะต้องเริ่มต้นที่ " องค์กร " ของคุณก่อนหากองค์กรของคุณไม่ได้มีหลักการในการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นหลักก็ยากที่จะก่อเกิดความสัมพันธ์ที่มั่นคงกับลูกค้าของคุณได้  โดยผมขอเสนอหลักการพื้นฐานที่จะช่วยให้องค์กร และธุรกิจของคุณผูกพันเข้าสู่จิตใจของลูกค้าได้ เรามาเริ่มกันเลยครับ


การสร้างความผูกพันที่เข้มแข็งและมั่นคงกับลูกค้าได้มีหลักการดังต่อไปนี้


  • ประการแรกเลยจัดให้มีการร่วมมือกันในการปฏิบัติงานระหว่างแผนกต่างๆ ฝ่ายต่างๆ ทางด้านการวางแผน และการจัดกระบวนการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า และผู้บริโภค และเน้นการรักษาลูกค้าไว้ให้นานที่สุด ขอเน้นย้ำอีกครั้งทุกแผนก ทุกฝ่ายต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน โดยมีความพึงพอใจของลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง
  • ควรรวบรวมเสียงจากลูกค้าของคุณ เพื่อใช้ในการตัดสินใจนโยบาย หรือการดำเนินงานของธุรกิจทั้งหมดเพื่อให้ทุกแผนกขององค์กรเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
  • ปรับปรุงพัฒนา สร้างความเหนือชั้นกว่าทางด้านสินค้า บริการ และประสบการณ์สำหรับตลาดเป้าหมาย ทั้งนี้องค์กรธุรกิจควรมีฝ่ายพัฒนาและวิจัย เพื่อคิดค้นนวัตกรรมใหม่ให้ตรงใจลูกค้ามากที่สุด
  • จัดองค์กรให้มีความสามารถในการเข้าถึงฐานข้อมูลของลูกค้าได้เป็นรายบุคคล สามารถทราบความต้องการ ความชอบ ความถีี่่ในการซื้อสินค้า และความพึงพอใจของลูกค้าได้ ยิ่งเข้าถึงฐานข้อมูลของลูกค้าได้มากเท่าใดยิ่งดีเท่านั้นต่อองค์กร  คุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าได้จากฐานข้อมูลลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้าของคุณ เขามาซื้อด้วยเหตุผลใด ลูกค้าแต่ละรายซื้อบ่อยแค่ไหน มาวิเคราะห์ วิจัย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด
  • จัดวิธีการที่สามารถให้ลูกค้าเข้าถึงบุคลากรของบริษัทได้ง่ายขึ้น เช่น เบอร์โทรศัพท์ที่ลูกค้า หรือผู้ับริโภคสินค้าสามารถโทรติดต่อเข้ามาเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเิติมสินค้า หรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า โดยลูกค้าที่โทรเข้ามาไม่ต้องเสียค่าโทรศัพท์ โทรฟรี เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทได้ทราบถึงความต้องการ และความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อสินค้า และบริการของคุณ
  • มีการจัดโปรแกรมการให้รางวัล สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานดีเด่น ลูกค้าพึงพอใจ และทำเพื่อลูกค้าอย่างแท้จริง

         เป็นอย่างไรบ้างครับ นี่เป็นหลักการง่ายๆ พื้นฐานที่จำเป็นเป็นอย่างมากในการสร้างความผูกพันอย่างมั่นคงให้เกิดขึ้นในใจของลูกค้า  ผลที่ตามมาจากการปฏิบัติตามหลักการนี้ไม่เพียงแต่จะเกิดความผูกพันกับลูกค้าอย่างมั่นคงเท่านั้น  ยังส่งผลให้เกิดความผูกพันระหว่างแผนกต่างๆ ในองค์กรของคุณอีกด้วยเนื่องจากทุกๆ คน ทุกๆ แผนก ทุกๆ ฝ่ายจะร่วมมือกัน มีนโยบายเดียวกันเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า จะเกิดนิสัยแห่งการให้เกิดขึ้น ทำให้องค์กรน่าอยู่ และอบอุ่นขึ้นอีกด้วยครับ


ธวัชชัย สุวรรณสาร
ที่ปรึกษาด้านการตลาด และการสร้างแบรนด์
081-1689081
kengwealthy@gmail.com


ไม่มีความคิดเห็น