Header Ads

อยากรู้ไหม? จุดมุ่งหมายธุรกิจควรมีอะไร ธุรกิจคุณถึงพุ่งทะยานในระยะยาวตลอดไป

20:52
      ผมเคยบอกถึงการกำหนดจุดมุ่งหมายธุรกิจที่ดีไปแล้ว และได้เน้นว่าธุรกิจหากไม่มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนก็ยากมากที่จะไปรอดในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี...Read More