Header Ads

PENCILS เครื่องมือประชาสัมพันธ์การตลาดที่ทรงพลัง

     จากบทความที่แล้ว....ผมได้บอกและเน้นทุกท่านให้ทราบว่า " การเปิดสินค้า หรือแบรนด์ใหม่ ต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ตลาดรู้ก่อนการโฆษณา " 

     เรามาทบทวนกันอีกที เหตุที่ต้องมีการประชาสัมพันธ์แบรนด์ก่อนการโฆษณานั้น  เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องการ  เกิดการรับรู้ในแบรนด์ของคุณ และเกิดกระแสการบอกต่อ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายของคุณอาจจะมีการบอกต่อผ่านทาง Social Network  หรือด้วยการพูดต่อภายในกลุ่มของเขาเองก็ตาม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดกระแสที่เรีียบว่า " มูลค่าแห่งการพูดถึง " 

     และเมื่อเกิดกระแสแห่งการพูดถึง จึงเป็นช่วงเวลาที่ " การโฆษณา " จะเข้ามารับหน้าที่ต่อจากนั้น การโฆษณาต่อจากการประชาสัมพันธ์ จะเป็นการเสริมกระแส ในการประชาสัมพันธ์ให้เกิดการขยายตัว เกิดเป็นกระแสความแรงอย่างต่อเนื่อง เมื่อนั้นแหละ แบรนด์และสินค้าของคุณก็จะเป็นที่รู้จัก อย่างยั่งยืน ไม่ล้มหายตายจากไป  เหมือนกับหลายแบรนด์ที่ประสบพบเจอกันมากมาย ในท้องตลาด

   

      " แล้วฉันจะใช้เครื่องมืออะไรในการประชาสัมพันธ์ล่ะ "

       ศาสตราจารย์ฟิลิป คอตเลอร์  ปรมาจารย์ด้านการตลาดของโลก ได้จำแนกเครื่องมือ ในการประชาสัมพันธ์การตลาด โดยมีการรวมเครื่องมือดังกล่าวออกมาเป็น PENCILS ซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะครอบคลุม เครื่องมือทุกๆ อย่างด้านการประชาสัมพันธ์ไว้   และผมคาดว่ามันต้องมีประโยชน์มากกับทุกๆ ท่านที่คิดกำลังจะประชาสัมพันธ์แบรนด์ สินค้า และบริการใหม่ๆ ของคุณ    เพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยครับ

       Publications  สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ  เช่น ใบปลิว  นิตยสารแจกฟรีประจำท้องถิ่น  แผ่นป้ายขนาดต่างๆ เป็นต้น สื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ที่คุณต้องทำเป็นอันดับแรก  ถือว่าเป็นสื่อพื้นฐานในการประชาพันธ์สินค้าและบริการของคุณ  ควรทำอย่างต่อเนื่อง  

      Events  งานและเหตุการณ์ต่างๆ หรือที่เรียกกันอย่างเข้าใจง่ายๆ ว่า การออกอีเวนท์  คือการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ ตามงานต่างๆ โดยงานนั้นต้องสัมพันธ์กับสินค้า และแบรนด์ของคุณ นี่เป็นข้อที่ควรระวังมากๆ เพราะการออกงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับสินค้า และบริการของคุณถือว่าเป็นความล้มเหลวของการประชาสัมพันธ์การตลาดอันดับหนึ่งดีเดียว

      News  ข่าวต่างๆ เช่นการใช้รถออกเสียงตามถนนต่างๆ  การใช้เสียงตามสายตามชุมชนต่างๆ  วิทยุท้องถิ่น  โดยการออกข่าวตามสื่อต่างๆ ให้คำนึงถึงบริมาณของกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก ไม่ควรทำแบบหว่านแห ไปทั่ว ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณเปล่าๆ

      Community  Affair  คือการสร้างความสัมพันธ์ในชุมชน  โดยเฉพาะผู้นำชุมชนต่างๆ เช่นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  อบต. และที่สำคัญประชาชนในชุมชน สร้างสัมพันธ์อาจจะเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนต่างๆ สนับสนุนกิจกรรมในชุมชน  การออกงานชุมชนควรจะมี Logo ประกอบการทำกิจกรรมทุกครั้ง และที่สำคัญบันทึกภาพไว้ด้วย เพื่อใช้เป็นสื่อในการทำการตลาด

      Identity Media สื่อที่บ่งบอกตัวตน  หมายถึง การใช้สื่อเฉพาะที่สามารถสะท้อนถึงความเป็นเอกลักษณ์ขององค์กร เช่น เครื่องเขียน นามบัตร หัวจดหมาย การแต่งกาย เป็นต้น 

      Lobbying Activity หมายถึงกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นความพยายามใช้การโน้มน้าวใจเพื่อจูงใจให้มีการออกกฎหมายและกฎระเบียบที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการยับยั้งกฎหมายและกฎระเบียบที่ขัดต่อการดำเนินธุรกิจหรือผลประโยชน์ของธุรกิจ

       Social Responsibility หมายถึง กิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจะช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับองค์กร หรือที่นิยมเรียกกันในปัจจุบันว่ากิจกรรม CSR  ( Corporate Social Responsibility )


       และเมื่อใช้เครื่องมือด้านการประชาสัมพันธ์เหล่านี้แล้ว ควรจะมีการวัดผลการประชาสัมพันธ์ของกิจกรรมว่า กลุ่มเป้าหมายรู้จักแบรนด์ สินค้า และบริการมากขึ้นหรือยัง  ยังไม่มากพอ ไม่ได้ตามเป้าหมายก็ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ซ้ำ อย่างต่อเนื่อง และเมื่อได้ตามเป้าแล้ว  คุณจึงดำเนินการโฆษณาต่อไป เพื่อขยายขอบข่ายการรับรู้ในแบรนด์ของคุณ  เห็นไหมครับไม่เห็นยาก ทุกสิ่งของการตลาดมันขึ้นอยู่กับวิธีการ และการวางแผนครับ


ธวัชชัย สุวรรณสาร
ที่ปรึกษา วิทยากรด้านการตลาด และการสร้างแบรนด์


      

ไม่มีความคิดเห็น