Header Ads

วิเคราะห์การตลาดให้ปัง! คู่มือฉบับมือใหม่

วัดผลและวิเคราะห์การตลาดอย่างชาญฉลาด: กุญแจสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัล

       ในยุคดิจิทัลที่ข้อมูลล้นหลาม การตัดสินใจทางการตลาดโดยอาศัยเพียงสัญชาตญาณหรือความรู้สึกนั้นไม่เพียงพออีกต่อไป นักการตลาดยุคใหม่จำเป็นต้องมีทักษะการวัดผลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเข้าใจลูกค้า ประเมินผลลัพธ์ของแคมเปญ และตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด ข้อมูลเชิงลึกจากการวิเคราะห์ช่วยให้นักการตลาดสามารถ:

 • เข้าใจลูกค้า: วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า เช่น พฤติกรรม ความสนใจ และความต้องการ ช่วยให้นักการตลาดเข้าใจลูกค้าได้อย่างลึกซึ้ง พัฒนาสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า และสร้างกลยุทธ์การตลาดที่ดึงดูดใจลูกค้า
 • ประเมินผลลัพธ์ของแคมเปญ: วัดผลว่าแคมเปญทางการตลาดประสบความสำเร็จหรือไม่ แคมเปญไหนมีประสิทธิภาพ แคมเปญไหนควรปรับปรุง ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้นักการตลาดตัดสินใจว่าควรลงทุนในแคมเปญใด และปรับกลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสม
 • ตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด: ข้อมูลเชิงลึกจากการวิเคราะห์ช่วยให้นักการตลาดตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล ลดความเสี่ยง และเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จ

     ตัวอย่างสถานการณ์ที่การวัดผลและวิเคราะห์การตลาดมีบทบาทสำคัญ:
 • บริษัทเสื้อผ้าออนไลน์ต้องการเพิ่มยอดขาย: บริษัทสามารถวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ พฤติกรรมการซื้อของลูกค้า และประสิทธิภาพของแคมเปญทางการตลาด ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้บริษัททราบว่าสินค้าประเภทใดได้รับความนิยม ลูกค้ากลุ่มใดมีแนวโน้มจะซื้อสินค้า และช่องทางการตลาดใดมีประสิทธิภาพมากที่สุด บริษัทสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปปรับปรุงสินค้า กลยุทธ์การตลาด และเพิ่มยอดขายได้
 • ร้านอาหารต้องการสร้างฐานลูกค้าใหม่: ร้านอาหารสามารถวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าปัจจุบัน เช่น เพศ อายุ สถานที่ตั้ง และความชอบ ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้ร้านอาหารระบุกลุ่มเป้าหมายใหม่ พัฒนาเมนูที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และสร้างกลยุทธ์การตลาดเพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่
 • แบรนด์เครื่องสำอางต้องการสร้างการรับรู้แบรนด์: แบรนด์สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าถึงโซเชียลมีเดีย การมีส่วนร่วมของผู้ใช้ และประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณา ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้แบรนด์ทราบว่าเนื้อหาประเภทใดดึงดูดผู้ใช้ ช่องทางการสื่อสารใดมีประสิทธิภาพ และกลุ่มเป้าหมายมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อแบรนด์ แบรนด์สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปปรับปรุงเนื้อหา กลยุทธ์การสื่อสาร และสร้างการรับรู้แบรนด์ได้

          การวัดผลและวิเคราะห์การตลาดไม่ใช่แค่เทรนด์ แต่เป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับนักการตลาดทุกคนในยุคดิจิทัล นักการตลาดที่สามารถวัดผลและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายทางการตลาดได้อย่างแน่นอน

          ในยุคดิจิทัลที่ข้อมูลล้นหลาม การวัดผลและวิเคราะห์การตลาดกลายเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับนักการตลาดทุกคน ข้อมูลเชิงลึกจากการวิเคราะห์ช่วยให้นักการตลาดเข้าใจลูกค้า ประเมินผลลัพธ์ของแคมเปญ และตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด บทความนี้จะนำเสนอแนวทางการวัดผลและวิเคราะห์การตลาดอย่างชาญฉลาด แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้

      

1. กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน: รากฐานสู่การวิเคราะห์การตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ

ก่อนเริ่มวิเคราะห์ข้อมูล สิ่งสำคัญที่สุดคือการกำหนดเป้าหมายทางการตลาดที่ชัดเจน เป้าหมายเหล่านี้เปรียบเสมือนเข็มทิศนำทาง ช่วยให้นักการตลาดทราบว่าต้องการบรรลุอะไรจากแคมเปญ และวัดผลความสำเร็จได้อย่างถูกต้อง

ตัวอย่างเป้าหมายทางการตลาด:

 • เพิ่มการรับรู้แบรนด์: ต้องการให้ผู้คนรู้จักแบรนด์มากขึ้น จดจำแบรนด์ได้ และมีความรู้สึกที่ดีต่อแบรนด์
 • กระตุ้นยอดขาย: ต้องการเพิ่มยอดขายสินค้าหรือบริการ สร้างรายได้ให้กับธุรกิจ
 • สร้างฐานลูกค้าใหม่: ต้องการหาลูกค้าใหม่ ขยายฐานลูกค้า และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
 • เพิ่มการมีส่วนร่วม: ต้องการให้ผู้คนมีส่วนร่วมกับแบรนด์ เช่น กดไลค์ แชร์ คอมเมนต์ หรือรีวิว
 • ส่งเสริมความภักดีต่อแบรนด์: ต้องการให้ลูกค้ามีความภักดีต่อแบรนด์ ซื้อสินค้าหรือบริการซ้ำ และบอกต่อผู้อื่น

เมื่อทราบเป้าหมายแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) ที่วัดผลความสำเร็จของเป้าหมายนั้นๆ ตัวชี้วัดที่ดีควรมีคุณสมบัติดังนี้

 • SMART:
  • Specific (เฉพาะเจาะจง): ระบุสิ่งที่ต้องการวัดอย่างชัดเจน ไม่คลุมเครือ
  • Measurable (วัดผลได้): สามารถวัดผลได้ด้วยตัวเลขหรือข้อมูลที่ชัดเจน
  • Achievable (บรรลุได้): ตั้งเป้าหมายที่ท้าทายแต่สามารถบรรลุได้จริง
  • Relevant (เกี่ยวข้อง): เกี่ยวข้องกับเป้าหมายทางการตลาด
  • Time-bound (มีกรอบเวลา): กำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจน

ตัวอย่างตัวชี้วัด (KPI) สำหรับเป้าหมายทางการตลาด:

 • เป้าหมาย: เพิ่มการรับรู้แบรนด์
  • ตัวชี้วัด: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนผู้ติดตามโซเชียลมีเดีย จำนวนการกล่าวถึงแบรนด์ (mentions)
 • เป้าหมาย: กระตุ้นยอดขาย
  • ตัวชี้วัด: ยอดขาย จำนวนคำสั่งซื้อ มูลค่าตลอดอายุลูกค้า (Customer Lifetime Value)
 • เป้าหมาย: สร้างฐานลูกค้าใหม่
  • ตัวชี้วัด: จำนวนลูกค้าใหม่ อัตราการสมัครสมาชิก อัตราการดาวน์โหลดเอกสาร
 • เป้าหมาย: เพิ่มการมีส่วนร่วม
  • ตัวชี้วัด: จำนวนไลค์ จำนวนแชร์ จำนวนคอมเมนต์ จำนวนรีวิว
 • เป้าหมาย: ส่งเสริมความภักดีต่อแบรนด์
  • ตัวชี้วัด: อัตราการกลับมาซื้อซ้ำ คะแนน Net Promoter Score (NPS) จำนวนลูกค้า VIP

การกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน เปรียบเสมือนการวางรากฐานที่มั่นคงสำหรับการวิเคราะห์การตลาด ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์จะช่วยให้นักการตลาดทราบว่าบรรลุเป้าหมายหรือไม่ แคมเปญไหนมีประสิทธิภาพ แคมเปญไหนควรปรับปรุง และสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปปรับกลยุทธ์การตลาดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ตัวอย่าง:

สมมติว่าบริษัทเสื้อผ้าออนไลน์ต้องการเพิ่มยอดขาย 10% ภายใน 3 เดือน

 • เป้าหมาย: เพิ่มยอดขาย 10%
 • ตัวชี้วัด: ยอดขาย
 • วิธีการวัดผล: ติดตามยอดขายผ่านระบบ e-commerce วิเคราะห์รายงานยอดขาย

**จากนั้น บริษัทสามารถวิเคราะห์ข้อมูลยอดขายรายสัปดาห์ รายเดือน เปรียบเทียบกับยอดขายในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน


2. เลือกเครื่องมือวิเคราะห์ที่เหมาะสม: กุญแจสำคัญสู่การวัดผลและวิเคราะห์การตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ

ในยุคดิจิทัลที่มีเครื่องมือวิเคราะห์มากมาย การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับความต้องการ งบประมาณ และทักษะ ถือเป็นสิ่งสำคัญ นักการตลาดควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้:

 • เป้าหมายทางการตลาด: ต้องการวิเคราะห์ข้อมูลด้านใด เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ พฤติกรรมของผู้ใช้ ประสิทธิภาพของแคมเปญ หรืออื่นๆ
 • แหล่งที่มาของข้อมูล: ข้อมูลที่จะนำมาวิเคราะห์มาจากไหน เช่น เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย อีเมล หรืออื่นๆ
 • ทักษะและความรู้: นักการตลาดมีทักษะและความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลมากแค่ไหน ต้องการเครื่องมือที่ใช้งานง่าย หรือต้องการเครื่องมือที่มีฟีเจอร์ครบครัน
 • งบประมาณ: เครื่องมือวิเคราะห์มีทั้งแบบฟรีและแบบเสียเงิน นักการตลาดควรเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับงบประมาณ

ตัวอย่างเครื่องมือวิเคราะห์ที่นิยมใช้:

 • Google Analytics: เครื่องมือวิเคราะห์เว็บไซต์ฟรีจาก Google ช่วยให้ติดตามจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ พฤติกรรมของผู้ใช้ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และอื่นๆ เหมาะสำหรับนักการตลาดทุกระดับ

 • Facebook Insights: เครื่องมือวิเคราะห์ฟรีสำหรับเพจ Facebook ช่วยให้ติดตามประสิทธิภาพของโพสต์ จำนวนผู้ติดตาม และอื่นๆ เหมาะสำหรับนักการตลาดที่ใช้ Facebook ในการทำการตลาด

 • Twitter Analytics: เครื่องมือวิเคราะห์ฟรีสำหรับบัญชี Twitter ช่วยให้ติดตามประสิทธิภาพของทวีต จำนวนผู้ติดตาม และอื่นๆ เหมาะสำหรับนักการตลาดที่ใช้ Twitter ในการทำการตลาด

 • Instagram Insights: เครื่องมือวิเคราะห์ฟรีสำหรับบัญชี Instagram ช่วยให้ติดตามประสิทธิภาพของโพสต์ จำนวนผู้ติดตาม และอื่นๆ เหมาะสำหรับนักการตลาดที่ใช้ Instagram ในการทำการตลาด

 • เครื่องมือวิเคราะห์ SEO: ช่วยวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเว็บไซต์บนเครื่องมือค้นหา เช่น Google Search Console และ Ahrefs เหมาะสำหรับนักการตลาดที่ต้องการเพิ่มอันดับเว็บไซต์บนเครื่องมือค้นหา

 • เครื่องมือวิเคราะห์อีเมล: ช่วยวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแคมเปญอีเมล เช่น อัตราการเปิด อัตราการคลิกผ่าน และอัตราการแปลง เหมาะสำหรับนักการตลาดที่ใช้การตลาดผ่านอีเมล
 • เครื่องมือวิเคราะห์โซเชียลมีเดียแบบเสียเงิน: เครื่องมือเหล่านี้มีฟีเจอร์ครบครันมากกว่าเครื่องมือฟรี เหมาะสำหรับนักการตลาดที่ต้องการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เช่น Sprout Social และ Hootsuite

         นอกจากเครื่องมือวิเคราะห์ที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีเครื่องมือวิเคราะห์อีกมากมายให้เลือกใช้ นักการตลาดควรศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับความต้องการ

เคล็ดลับเพิ่มเติม:

 • ผสานรวมเครื่องมือวิเคราะห์: นักการตลาดสามารถผสานรวมเครื่องมือวิเคราะห์ต่างๆ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากหลายแหล่ง
 • ตั้งค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด: ก่อนเริ่มวิเคราะห์ นักการตลาดควรตั้งค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน
 • วิเคราะห์ข้อมูลเป็นประจำ: นักการตลาดควรถูกวิเคราะห์ข้อมูลเป็นประจำ เพื่อติดตามผลลัพธ์และปรับกลยุทธ์การตลาด
 • เรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล: นักการตลาดควรเรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. วิเคราะห์ข้อมูลและนำไปใช้: แปลงข้อมูลดิบให้เป็นทองคำ

      เมื่อได้ข้อมูลมาแล้ว ขั้นตอนสำคัญต่อมาคือการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด หาข้อสรุปว่าอะไรได้ผล อะไรไม่ได้ผล และนำไปปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นักการตลาดสามารถใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลที่หลากหลาย เช่น:

 • การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis): สรุปข้อมูลดิบ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ยอดขาย หรือจำนวนผู้ติดตามโซเชียลมีเดีย
 • การวิเคราะห์เชิงสาเหตุ (Causal Analysis): หาสาเหตุว่าอะไรทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ได้ เช่น ทำไมแคมเปญโฆษณาบางแคมเปญถึงประสบความสำเร็จ และบางแคมเปญถึงล้มเหลว
 • การวิเคราะห์เชิงพยากรณ์ (Predictive Analysis): คาดการณ์แนวโน้มในอนาคต เช่น ลูกค้ากลุ่มใดมีแนวโน้มจะซื้อสินค้า หรือแคมเปญแบบไหนมีแนวโน้มจะประสบความสำเร็จ

เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล:

มีเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลมากมายให้เลือกใช้ นักการตลาดควรเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับความต้องการ ทักษะ และงบประมาณ ตัวอย่างเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลที่นิยมใช้ ได้แก่:

 • Google Analytics: เครื่องมือวิเคราะห์เว็บไซต์ฟรีจาก Google ช่วยให้ติดตามจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ พฤติกรรมของผู้ใช้ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และอื่นๆ
 • Facebook Insights: เครื่องมือวิเคราะห์ฟรีสำหรับเพจ Facebook ช่วยให้ติดตามประสิทธิภาพของโพสต์ จำนวนผู้ติดตาม และอื่นๆ
 • Twitter Analytics: เครื่องมือวิเคราะห์ฟรีสำหรับบัญชี Twitter ช่วยให้ติดตามประสิทธิภาพของทวีต จำนวนผู้ติดตาม และอื่นๆ
 • Instagram Insights: เครื่องมือวิเคราะห์ฟรีสำหรับบัญชี Instagram ช่วยให้ติดตามประสิทธิภาพของโพสต์ จำนวนผู้ติดตาม และอื่นๆ
 • เครื่องมือวิเคราะห์ SEO: ช่วยวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเว็บไซต์บนเครื่องมือค้นหา เช่น Google Search Console และ Ahrefs
 • เครื่องมือวิเคราะห์การตลาดออนไลน์: ช่วยวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาดออนไลน์ เช่น Google Ads และ Facebook Ads

ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลและนำไปใช้:

 • บริษัทเครื่องสำอางวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ พบว่าผู้ใช้สนใจเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประเภทแต่งหน้ามากกว่าผลิตภัณฑ์ประเภทดูแลผิว บริษัทจึงตัดสินใจสร้างเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แต่งหน้าเพิ่มเติม และปรับแต่งกลยุทธ์การโฆษณาเพื่อดึงดูดผู้ใช้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ประเภทนี้
 • ร้านอาหารวิเคราะห์ข้อมูลการซื้อของลูกค้า พบว่าลูกค้ามักสั่งอาหารประเภทเดียวกันซ้ำๆ ร้านอาหารจึงพัฒนาเมนูใหม่ที่ผสมผสานวัตถุดิบจากอาหารประเภทที่ลูกค้าชื่นชอบ และเสนอเมนูใหม่นี้ให้กับลูกค้า
 • แบรนด์เสื้อผ้าวิเคราะห์ข้อมูลโซเชียลมีเดีย พบว่าผู้ใช้มีปฏิกิริยาเชิงบวกต่อแคมเปญโฆษณาที่ใช้คนดัง แบรนด์จึงตัดสินใจใช้กลยุทธ์นี้ต่อในแคมเปญโฆษณาถัดไป

       การวิเคราะห์ข้อมูลและนำไปใช้เป็นกระบวนการต่อเนื่อง นักการตลาดควรวิเคราะห์ข้อมูลเป็นประจำ ติดตามผลลัพธ์ของแคมเปญ และปรับกลยุทธ์การตลาดอยู่เสมอ ด้วยวิธีนี้ นักการตลาดจะสามารถประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายทางการตลาดได้อย่างแน่นอน


      ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในยุคดิจิทัลล้วนมีกลยุทธ์วัดผลและวิเคราะห์การตลาดที่ชาญฉลาด เข้าใจกลุ่มเป้าหมาย เลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสม และวิเคราะห์ผลลัพธ์อย่างต่อเนื่อง บทความนี้หวังว่าจะเป็นแนวทางเบื้องต้นที่ช่วยให้ธุรกิจนำกลยุทธ์วัดผลและวิเคราะห์การตลาดไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จในยุคดิจิทัล


ไม่มีความคิดเห็น